Image by Paweł Czerwiński
 
 
 
unsplash-9XFwNI21Qsk_edited_edited.jpg
 

הנדסת פרטיות

עידוד פיתוח, אימוץ והטמעה  של טכנולוגיות תומכות פרטיות

הגברת המודעות

העצמת הפרטיות דרך הגברת המודעות ודרך חינוך לפרטיות

פעילות משפטית

 נקיטת צעדים משפטיים לצורך שמירה והגנה על הזכות  לפרטיות, בכלל זה קידום חקיקה, ניירות עמדה והגשת עתירות ציבוריות

ידע וחינוך

הנגשת מאמרים, מחקרים, חקיקה ורעיונות אודות הזכות לפרטיות וחשיבותה

 
קמפיינים

הפעלת מעבדות פרטיות

פנינו לשר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות ופרויקטור הקורונה לפרסום פרטי ההתקשרות עם חברת MyHeritage. במסגרת זו, ביקשנו לדעת מהי ההתייחסות להיבטי הפרטיות של הנבדקים במעבדות הפרטיות.

קידום חלופות אזרחיות למעקבי השב"כ

כתבנו למקבלי ההחלטות והתייצבנו בוועדת חוץ וביטחון על מנת להיאבק בחוקים שמסמיכים את שירות הביטחון הכללי לעקוב אחר חולים ואנשים שבאים במגע עם חולים

קידום תיקון חוק הגנת הפרטיות

התרענו בפני היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים על האפשרות שישראל תאבד את ההכרה האירופית להעברת מידע אישי בין אירופה לישראל

 
  • Twitter
  • LinkedIn
Privacy-Israel-Logo-Hebrew.jpg