top of page

תקנון העמותה

1. שם העמותה

שם העמותה הוא:   

בעברית – פרטיות ישראל (ע"ר)

באנגלית – Privacy Israel (RA)

2. מען העמותה

מענה הרשום של העמותה יהיה אצל עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ במגדל עזריאלי שרונה – קומה 53, דרך מנחם בגין 121 תל-אביב, או בכל מקום אחר שוועד העמותה יחליט עליו מעת לעת.

סימן א': מטרות העמותה וסמכויותיה

3. מטרות העמותה

מתוך הכרה בכך -

  • שפרטיות היא תנאי הכרחי לפיתוח זהותם ואישיותם של יחידים בחברה, ליצירת קשרים בין-אישיים, לתפקודה הבריא של החברה ולפעולה חופשית בחברה דמוקרטית;

  • שבעידן של טכנולוגיות מידע גלובליות ומשתנות תדיר, המתבססות על איסוף מידע אישי על אודות בני אדם ועיבודו, הפרטיות חשובה מאי פעם ביחסים בין המדינה לאזרחיה, בין תאגידים לצרכנים ובין אדם לחברו;

העמותה תשמש מסגרת לביצור, טיפוח וקידום הפרטיות וההגנה על מידע אישי בישראל, ובכלל זה תפעל –

3.1.  להנחיל בקרב רשויות המדינה, תאגידים, ויחידים בישראל את תפיסת הפרטיות כזכות יסוד חוקתית;

3.2.  לקדם את ההכרה בחשיבות הזכות לפרטיות וההגנה על מידע אישי בישראל;

3.3.  לעודד תרבות השוקלת, מכבדת ומטמיעה הגנה על פרטיות ועל מידע אישי כחלק בלתי נפרד מכל החלטה – שלטונית, טכנולוגית, עסקית, חברתית או משפטית;

3.4.  לנקוט צעדים הנחוצים לשמור על פרטיות היחיד ביחסיו עם המדינה, החברה, התאגידים, ורעיו בני האדם, ובכלל זה ליזום הליכים משפטיים הדרושים לכך;

3.5.  לגבש, לפתח, לערוך ולהפיץ כנסים, אמצעים חינוכיים, תוכניות לימוד ותכנים אחרים, בנושא הזכות לפרטיות וההגנה על מידע אישי בישראל;

3.6.  ליזום, לקדם, לעודד ולתמוך בפיתוחם של אמצעים טכנולוגיים וארגוניים להגנת פרטיות ומידע האישי;

3.7.  לתמוך ולסייע לאנשי אקדמיה, חוקרות וחוקרים בתחומי המשפט, החברה, הטכנולוגיה, העסקים וכל תחום ידע מדעי אחר, המבקשים לחקור היבטים של פרטיות ומידע אישי בקשר עם ישראל, טכנולוגיה מתקדמת וחברה;

3.8.  לשמש מרכז ידע בנושאי פרטיות והגנה על מידע אישי;

3.9.  להיות מוקד לפניות הציבור בנושאי פרטיות והגנה על מידע אישי;

3.10.  לפעול לעדכון החקיקה בישראל בתחום הגנת הפרטיות והמידע האישי והטמעת עקרונות הפרטיות בדברי חקיקה הנוגעים לזכויות אלה;

3.11.  לגבש כללים, נהלים ותקנים בתחום הגנת הפרטיות והמידע האישי בישראל.

4. סמכויות העמותה

העמותה היא תאגיד הכשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית, המאוגדת בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ם – 1980 (להלן: "החוק"), או כל חוק שיבוא תחתיו, ומוקנות לה כל הסמכויות המוקנות לעמותה לשם הגשמת מטרותיה. בין השאר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית העמותה לפעול כאמור להלן, לצורך הגשמת מטרות העמותה:

4.1.  לקבל כל החלטה ולקבוע כללים, הוראות ותקנות, בדבר ניהול ענייני העמותה.

4.2.  להתקשר בהסכם עם כל אדם וגוף מאוגד, או בלתי מאוגד.

4.3.  לחתום על מסמכים מכל סוג שהוא, לרבות שטרות, התחייבויות, ערבויות, המחאות וכיו"ב ובכלל זה לפתוח ו/או לסגור חשבונות בכל מוסד בנקאי.

4.4.  לקבל, ללוות, להלוות, להשקיע, לשלם, להפקיד ולמשוך כספים, לרבות בדרך של גיוס תרומות.

4.5.  לרכוש, לחכור או לשכור נכסים וזכויות מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, לרבות נכסי דלא ניידי ולמכור, להחכיר, להשכיר ולשעבד את הנ"ל.

4.6.  להעסיק עובדים בתפקידים כלשהם, בין בשכר או בין בכל תמורה אחרת ולהתקשר עם בעלי מקצוע  ונותני שירותים.

4.7.  לבוא בדברים עם מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.

4.8.  לייסד או להשתתף ביסוד עמותות וישויות משפטיות אחרות.

4.9.  לנקוט הליכים משפטיים בישראל ובעולם.

4.10.  לעשות כל פעולה משפטית אותה מוסמכת לעשות עמותה על-פי החוק ואשר אינה אסורה על-פי הוראות כל דין ולפעול על-פי הסמכויות המוקנות לה בהוראות כל חוק ו/או חיקוק.

סימן ב': חברות

5. קבלת חברות וחברים

5.1.  מייסדי ומייסדות העמותה חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

5.2.  מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה. בכל מספר חברים שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.

5.3.  כחבר או חברה בעמותה יהיה רשאי להתקבל יחיד או יחידה בלבד, בתנאי -

5.3.1.   שיגיש לוועד העמותה בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת פרטיות ישראל (ע"ר) . מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואני תומך בהם. אם אתקבל כחבר/ה בעמותה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

5.4.  ההחלטה בדבר קבלת או אי-קבלת המבקש/ת כחבר/ה העמותה נתונה לשיקול דעתו של ועד העמותה. סירב הוועד לקבל את המבקש/ת, רשאי/ת המבקש/ת לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

5.5.  הודעה על קבלה או דחייה תשלח למבקש/ת תוך 14 יום מיום קבלת הבקשה לחברות. במקרה של דחייה יפורטו הנימוקים לכך.

6. זכויות וחובות של חבר/ת העמותה

6.1.  חבר/ת העמותה זכאי/ת להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו או לה קול אחד בכל הצבעה.

6.2.  חבר/ת העמותה זכאי/ת לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת וכן לכל תפקיד אחר במסגרת העמותה.

6.3.  חבר/ת העמותה זכאי/ת להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

6.4.  הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על חברי וחברות העמותה. גובה דמי החבר יקבע כל שנה מחדש על-ידי הוועד. לא נקבע סכום חדש, יהא הסכום של השנה הקודמת תקף.

6.5.  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר/ה עקב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

7. פנקס חברים

העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר/ה, מענו/ה, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת חברותו/ה, ותאריך פקיעתה. פנקס החברים יהיה פתוח בכל עת סבירה לעיון של כל חברי וחברות העמותה. חבר/ת העמותה לא יעשו כל שימוש בפרטי החברים והחברות אלא אך ורק לצורך הנוגע במישרין לענייני העמותה. היו בידי העמותה פרטים נוספים כלשהם על אודות חברי וחברות העמותה, שאינם דרושים על-פי הוראות חוק העמותות, התש"ם-1980, כדוגמת דרכי התקשרות עם מי מחברי העמותה, היא לא תאפשר לחברים ולחברות או לצדדים שלישיים לעיין בנתונים אלה, אלא אם כן החליט הוועד אחרת.

8. פקיעת חברות

8.1.  החברות בעמותה פוקעת -

8.1.1.   במות החבר/ה;

8.1.2.   בפרישתו/ה מן העמותה; החברות תפקע בתום שבעה ימים ממתן הודעה לוועד;

8.1.3.   בהוצאתו/ה מן העמותה.

8.2.  לפי הצעת הוועד, האסיפה הכללית רשאית להחליט על הוצאת חבר/ה מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

8.2.1.    החבר/ה לא שילם/ה לעמותה את המגיע לה ממנו/ה, בתוך תקופת 30 יום ממועד קבלת הדרישה לתשלום;

8.2.2.    החבר/ה לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או של ועד העמותה;

8.2.3.   החבר/ה פועל/ת בניגוד למטרות העמותה או משבש ביודעין ובמתכווןאת פעילותה או מקשה על פעילותה שלא בתום לב ובדרך מקובלת והוא לא חדל מכך על אף התראה בכתב שקיבל מן הוועד המנהל;

8.2.4.   החבר/ה הורשע/ה בשל עבירה שיש עמה קלון;

8.2.5.   החבר/ה הוכרז כפסול דין.

8.3.  לא יציע הוועד לאסיפה הכללית להוציא חבר/ה מן העמותה, אלא לאחר נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 8.2.1 – 8.2.3 אלא לאחר שהתרה בחבר/ה ונתן לו או לה זמן סביר לתיקון המעוות.

9. השעיה מחברות

הוועד רשאי להשעות חבר/ה מחברותו בעמותה, ברוב קולות חברי הוועד המכהנים, אם מצא כי יש עילה על-פי תקנון זה לבטל את חברותו/ה בעמותה, ובלבד שניתנה לחבר/ה הזדמנות נאותה לטעון בכתב נגד ההשעיה קודם שהתקבלה ההחלטה להשעותו. הושעה חבר/ה – לא יהיה זכאי לפעול כחבר/ה העמותה עד לתום תקופת ההשעיה. הוועד ימסור לכל אסיפה כללית דוח על החברים והחברות שהושעו מחברותם וסיבת ההשעיה. בתום האסיפה הכללית שבה נמסר דיווח על השעייתו של חבר, תפקע ההשעיה, אלא אם כן החליטה האסיפה הכללית להמשיך את השעייתו או להוציאו מן העמותה.

10. מתן הודעות לחברי וחברות העמותה

10.1.  הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר/ה יינתנו בדואר אלקטרוני לפי כתובת הדואר האלקטרוני שמסר/ה החבר/ה לעמותה ויכול שיינתנו באמצעות דואר רגיל או בכל אמצעי אחר להנחת דעת ועד העמותה ובלבד שזימון לאסיפה הכללית ייעשה באופן אישי. לפי בקשת החבר/ה בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים וכן את דרכי התקשורת הנוספים עמו.

10.2.  חזקה על חבר/ה שנכח בישיבה או באסיפה כלשהי כי קיבל הודעה מספקת בדבר ההחלטות שנתקבלו בה ובגין המטרות שלשמן זומנה.

10.3.  שליחת מכתב מבויל כהלכה לכתובת החבר/ה, או משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואל שמסר החבר/ה לעמותה, יהיו ראיה לכאורה בדבר קבלת ההודעה על-ידי החבר/ה – ובלבד שלא חזרו לשולח בתוך שבעה ימים.

סימן ג': האסיפה הכללית

11. זמן ומקום

האסיפה הכללית של העמותה תכונס אחת לשנה קלנדרית, לא יאוחר מ-15 חודשים לאחר כינוסה של האסיפה הכללית הקודמת. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

12. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר/ה לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 

13. קיום האסיפה

אסיפה כללית יכול שתתקיים באמצעות תקשורת מחשבים, בלא התכנסות פיסית של חברי העמותה וזאת על פי כללים שיקבעו על ידי הוועד בכפוף להוראות סעיף 22(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980, במטרה להבטיח שכינוס באופן כאמור לא יפגע בזכויות חברי וחברות העמותה או בתפקידי האסיפה ובאופן שניתן לראות ולשמוע את חברי העמותה באופן ברור ורציף במהלך כל דיון האסיפה.

14. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

14.1.  אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת.

14.2.  אסיפה כללית לא תדון בענין שאינו כלול בסדר יומה. ביקשו לפחות עשירית מחברי וחברות העמותה בכתב מהוועד, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האסיפה, לכלול נושא הקשור לפעילות העמותה בסדר היום, חייב הוועד לעשות כן.

15. מנין

15.1.  אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו - בין פיסית ובין באמצעות תקשורת מחשבים כאמור - לפחות רבע ממספרם הכולל של חברי וחברות העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

15.2.  לא נתכנס כאמור המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית ללא צורך בהזמנה נוספת, לשעה אחת לאחר מועד זימונה המקורי ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים והנוכחות רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

15.3.  אסיפה כללית תבחר מבין חברי וחברות העמותה יושב/ת ראש לאסיפה והיא רשאית לבחור גם מזכיר/ה לאסיפה.

16. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים בה, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי/ת יושב ראש האסיפה להכריע. החלטות לשינוי התקנון טעונות רוב של 75% מקולות החברים והחברות הזכאים להצביע באסיפה.

17. פרוטוקול

מזכיר/ה האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה, ואם לא נבחר מזכיר/ה – ינהל יו"ר האסיפה את הפרוטוקול. התקיימה האסיפה באמצעות תקשורת מחשבים, הרי שככל שתקשורת זו מאפשרת רישום אוטומטי של כל חילופי הדברים במהלך האסיפה, יבוא הרישום במקום פרוטוקול ידני. פרוטוקול האסיפה הכללית ייכלל בפנקס פרוטוקולים שיתנהל במשרדי העמותה ויעמוד לעיון חברי וחברות העמותה בתיאום זמן סביר מראש. היה לעמותה אתר אינטרנט – יפורסם הפרוטוקול באיזור המיועד לחברי וחברות העמותה באתר.

סימן ד': הוועד

18. מספר החברים והחברות

מספר חברי וחברות הוועד ייקבע מעת לעת בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משלושה ולא יותר משבעה. כל עוד לא נקבע אחרת יהיה מספר חברי וחברות הוועד, חמישה.

19. תקופת הכהונה

19.1.  חברי וחברות הוועד הראשונים יהיו מייסדי ומייסדות העמותה, אשר יחזיקו בתפקיד עד כינוסה הראשון של האסיפה הכללית.

19.2.  הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר/ת הוועד היוצא יוכלו להיבחר לוועד החדש.

19.3.  חבר/ת הוועד רשאי/ת להתפטר בכל עת מכהונתו/ה על ידי הודעה בכתב לוועד. חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

19.4.  נעדר חבר ועד מישיבות הוועד שלוש פעמים ללא סיבה מוצדקת ו/או ללא תיאום מוקדם עם יושב ראש הוועד, תהיה האסיפה הכללית רשאית להעבירו מתפקידו לפי המלצת יו"ר הוועד בכתב.

20. השלמת הוועד

20.1.  נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים למנות חבר או חברה אחר של העמותה לכהן כחבר או חברה ועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.

20.2. חבר/ה ועד שנבצר ממנו/ה למלא את תפקידיו/ה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר/ה העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

21. ישיבות הוועד

21.1.   הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן. ישיבות הוועד יכול שיתקיימו באמצעות תקשורת מחשבים ובלא נוכחות פיסית של חברי וחברות הוועד.

21.2.   הוועד רשאי למנות מבין חבריו וחברותיו ועדות קבועות וועדות אד-הוק לטיפול בנושאים שעל סדר יומו.

22. יושב/ת ראש

הוועד יבחר ביושב/ת ראש מבין חבריו. יושבץת ראש העמותה ינהל או תנהל את ישיבות הוועד ויהיה לו או לה קול מכריע במקרה של שיוויון קולות בהצבעה בוועד.

23. החלטות

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.ות. היו הקולות שקולים, רשאי/ת יושב/ת ראש הוועד להכריע. אם לא הכריע – ההצעה לא נתקבלה. החלטות הוועד יכול שיתקבלו באמצעות תקשורת מחשבים.

 

24. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול יכלל בפנקס פרוטוקולים שיהיה פתוח לעיון חברי וחברות העמותה, במשרדי העמותה. היה לעמותה אתר אינטרנט – יפורסמו הפרוטוקולים גם באיזור המיועד לחברי וחברות העמותה באתר.

25. זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי או חברות הוועד המנהל ו/או בעלי תפקידים בעמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

26. התחייבויות כספיות

הוועד לא יהיה רשאי ליטול על עצמו התחייבות כלשהי המטילה חבות כספית על העמותה אלא אם התקיים לפחות אחד משני התנאים שלהלן:

26.1.  יש בחשבון העמותה סכום כסף לכיסוי החבות האמורה;

26.2.  ישנה התחייבות כתובה וחתומה ממקור אחר לכיסוי החבות האמורה.

סימן ה': ועדת הביקורת

27. תחולת הוראות

הוראות תקנות 23-18 (למעט סעיף 19.1) יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, גם על ועדת הביקורת.

סימן ו': סניפים

28. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ז': נכסי העמותה

29. איסור חלוקת רווחים

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה, ואסור לחלק בין חבריה רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא.

30. העברת נכסים עודפים לאחר פירוק

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לארגון אחר כלשהו בישראל – שהוא מוסד ציבור כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה - ולא יחולק בין חבריה. מוסד ציבורי כאמור יהיה ארגון הפועל לקידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.

פרטיות ישראל (ע"ר)

bottom of page