City Crosswalk

פרטיות ברשויות המקומיות

רקע

הרשויות המקומיות מקיימות קשר רציף, ולעיתים אינטימי, עם התושבים, בנושאים רבים שנוגעים לחיי היום-יום: כספים, חינוך, רווחה, תעבורה, ועוד. דרך כך הרשויות המקומיות מחזיקות יותר ויותר מאגרי מידע שמכילים מידע נרחב על התושב. בשנים האחרונות, ערים רבות החלו להשקיע ביוזמות "עיר חכמה", שמטרתן לשלב טכנולוגיות מידע ופתרונות מקוונים לצורך ניהול נכסי העיר והשירותים המוניצפאליים לתושב. לצד התמורות הרבות במיזם "עיר חכמה", ישנם סיכונים רבים בתחומי הגנת הפרטיות, אבטחת המידע והגנת הסייבר. 

להלן מידע על פעילות פרטיות ישראל בתחום הרשויות המקומיות, וכן מידע נוסף רלוונטי לנושא.