top of page
Knesset

פרטיות בחקיקה

רקע

הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק הגנת הפרטיות בישראל נחקק לפני 40 שנה (בשנת 1981), ותוקן רק פעמים ספורות מאז באופן מינורי. בשנים שחלפו מאז חקיקת החוק, הקדמה והטכנולוגיה הציבו בפני הזכות לפרטיות אתגרים שאין להם מענה בחוק הישראלי המיושן.

פרטיות ישראל מקדמת חקיקה ומדיניות ציבורית למען הגנה על הפרטיות בישראל. בתוך כך, אחת המטרות שלנו היא להטמיע היבטי פרטיות בכל תהליך או יוזמה ציבורית שנוגעת לעיבוד מידע אישי.

bottom of page