Image by Brett Jordan

תזכיר חוק תקשורת דיגיטלית מבקש לחייב כל אדם מעל גיל 16 למסור דוא"ל וטלפון נייד

האם נדרש למסור דוא"ל וטלפון למדינה?

תקציר

במאי 2021 פרסם משרד הדיגיטל הלאומי (שמאז בוטל),  תזכיר חוק תקשורת דיגיטלית, מבקש להרחיב את המידע האישי אותו אוסף ושומר מרשם האוכלוסין, כך שיכלול גם את המען הדיגיטלי (טלפון נייד וכתובת דוא"ל) של כל תושב שמלאו לו 16 שנים. זאת, בצמוד למידע הנרחב שכבר כיום נשמר אודות כל תושב.

בחודש יולי 2021, הממשלה החליטה לקדם את הרפורמה בדיגיטציה הממשלתית בחוק ההסדרים בצורה חפוזה, וללא דיון ציבורי ופרלמנטרי נאות. לאחר פעילות ממושכת, ובשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים, ב-22.8.21 הודיעו שר האוצר ויו"ר הכנסת כי הרפורמה בדיגיטציה הממשלתית תפוצל מחוק ההסדרים ותקודם, לפי המלצתנו, בוועדות הכנסת ככל חקיקה אחרת. 

הפערם והבעיות בהסדר המוצע:

 • יצירת מאגר מידע כפוי של כתובות הדוא"ל ומספרי הטלפון הנייד של האוכלוסייה הבוגרת בישראל;

 • כתובת דוא"ל היא מפתח הכניסה למרבית השירותים והיישומים שאנחנו משתמשים בהם (אתרי היכרויות, רשתות חברתיות, שירותי בריאות ועוד);

 • פגיעה קשה ולא נחוצה בזכות החוקתית לפרטיות;

 • פגיעה בשוויון ובזכות להליך הוגן (עפ"י נתוני הלמ"ס, היקף השימוש בדוא"ל בקרב הציבור הערבי, החרדי והאזרחים הוותיקים הוא נמוך מאוד)

 • סיכון ממשי לאבטחת הסייבר הלאומי - מאגר כזה יהווה יעד מבוקש לתקיפות סייבר;

 • קשירת הזהות האזרחית עם הזהות הדיגיטלית, שלא לצורך;

 • סיכון לשימוש חורג במידע בעתיד (לדוגמה על-ידי מפלגות ופוליטיקאים).

מה אנחנו מציעים?

בשים לב לחשיבות בהטמעה וקידום תהליכי דיגיטציה ממשלתיים, עמותת פרטיות ישראל בשיתוף ארגוני חברה אזרחית המוזכרים להלן, גיבשו התייחסות מקיפה הכוללת המלצות יישומיות לשם התמודדות עם אתגרי הפרטיות ואבטחת הסייבר הכרוכים בתהליך של איסוף, עיבוד ואגירת מידע אישי על כתובות הדוא"ל של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל:

 1. מנגנון הסכמה שיאפשר שכל אזרח יוכל לבחור האם הוא מעוניין לקבל מסרים דיגיטליים, ממי הוא מעוניין לקבל מסרים ואלו סוגי מסרים;

 2. מנגנון חזרה מהסכמה - למי שאינו מעוניין עוד לקבל מסרים ומעוניין שפרטי המען הדיגיטלי שלו יימחקו מהמרשם

 3. זכות למידע בדבר הגופים שעושים שימוש במען הדיגיטלי;

 4. הגבלת של היכולת להצליב את המידע וולהעביר עותקים שלו לגופים נוספים;

 5. הטלת אחריות לניהול סיכוני הסייבר של מערך הדיוור על גוף ממשלתי;

 6. העלאה של רף חובות הגנת הפרטיות שמוטלות על הגופים שמשתמשים במידע; 

 7. הטמעת אמצעי אבטחה מוגברים, בהתאם לסיכונים הכללים והפרטניים שכרוכים בהפעלת המאגר.

Picture1.png
Picture3.png
Picture2.png
Picture4.png

אוגוסט 2021

התייחסות לתזכיר חוק ההסדרים

פרטיות ישראל

איגוד האינטרנט הישראלי

הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה

המכון הישראלי לדמוקרטיה

האגודה לזכויות האזרח

אוגוסט 2021

גילוי דעת פומבי לכנסת

פרטיות ישראל

איגוד האינטרנט הישראלי

הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה

המכון הישראלי לדמוקרטיה

האגודה לזכויות האזרח

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות, הפקולטה למשפטים, האונ' העברית בירושלים

יולי 2021​

 

גילוי דעת פומבי למשרדי הממשלה

פרטיות ישראל

איגוד האינטרנט הישראלי

הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה

המכון הישראלי לדמוקרטיה

האגודה לזכויות האזרח

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות, הפקולטה למשפטים, האונ' העברית בירושלים

מאי 2021

התייחסות לתזכיר החוק

פרטיות ישראל

איגוד האינטרנט הישראלי

לקריאה