Copy of Untitled (3).png

אפליקציות למעקב אחר בוחרים

elector.JPG

מדינת ישראל מצויה בעיצומה של מערכת בחירות רביעית. בכל אחת ממערכות הבחירות האחרונות ראינו שימוש הולך וגובר של מפלגות באמצעים טכנולוגיים, על מנת לגייס בוחרים פוטנציאליים ולהשיג יתרון "שובר שוויון". במערכת הבחירות הנוכחית, מאמצים אלו גברו כאשר מפלגות רבות החלו לעשות שימוש ביישומונים טכנולוגיים לניהול ומעקב בוחרים.

מטרתם של היישומונים היא לאפשר למפלגות לנהל ולעקוב אחר מצבת הפעילים והבוחרים הפוטנציאליים באמצעות מנועי מידע משוכללים. לשם כך, המפלגה מזינה את פנקס הבוחרים ליישומון, מאפשרת לתומכים לעיין במידע, להזין מידע נוסף על בוחרים, ולבסוף - לאפשר מעקב אחר תומכים ביום הבחירות. כל הפעולות שביצעו המשתמשים, המידע שהזינו והקשרים בין המשתמשים השונים חשוף למטה המפלגה, שיכולה לערוך חיתוכי מידע שונים ולהסיק מסקנות מרחיקות לכת על בוחרים, תומכים, פעילים וחברי מפלגה

הפגיעה בפרטיות הבוחרים היא כפולה ומכופלת:

  1. גישה חופשית לפנקס הבוחרים: כל משתמש ביישומון יכול לדעת את כתובת המגורים ואת מיקום הקלפי של כל בעל זכות הצבעה במדינת ישראל;

  2. היעדר הסכמה: היישומון מאפשר לכל משתמש להזין מידע על בוחרים, ללא ידיעתם או הסכמתם;

  3. היעדר מדיניות פרטיות: מדיניות הפרטיות אינה מכילה גילוי כפי שנדרש בחוק: האם חלה חובה חוקית למסור את המידע, המטרה לשמה המידע מבוקש, למי עתיד להימסר המידע ומטרות המסירה;

  4. מעקב אחר בוחרים: משתמש יכול לסמן תומכים מטעמו, וביום הבחירות יוכל לוודא האם הצביעו ומתי. 

פעילות העמותה בנושא

Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of
תלונה לרשות להגנת הפרטיות.png

קישורים רלוונטיים