Law Building

האצת החקיקה בישראל

חאחד הנושאים המובילים שפרטיות ישראל עוסקת בהם הוא קידום מהלכים לתיקון החקיקה. 

 ---

  • התרענו בפני היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים כי ישנה אפשרות שישראל תאבד את ההכרה האירופית להעברת מידע אישי בין אירופה לישראל 

  • גיבשנו ושלחנו הערות לתזכיר חוק הגנת הפרטיות וקראנו להסיר את חובת רישום מאגרי המידע

  • אנו עוקבים ודרוכים לקראת הרפורמה הצפויה בדיני הגנת הפרטיות בישראל.

  • Twitter
  • LinkedIn
Privacy-Israel-Logo-Hebrew.jpg