top of page
Image by Daniel Schludi

העברת מידע על לא-מחוסנים

התייחסות פרטיות ישראל לחוק שמתיר העברת  מידע על מתחסנים לרשויות המקומיות ומשרד החינוך

תקציר

ביום 24.2.21 עברה הצעת חוק שמאפשרת העברת מידע על מחוסנים, לא מחוסנים ומחוסנים חלקית לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך (בכובעו כמעסיק עובדי חינוך והוראה). הצעת החוק הינה הוראת שעה למשך 3 חודשים בהם שיתוף המידע יותר אך ורק לצורך עידוד התחסנות בקרב הציבור.

"פרטיות ישראל" מברכת על ניהול מערך החיסונים היעיל שהביא לנתוני התחסנות תקדימיים בהיקפם. עם זאת, פרטיות ישראל התנגדה לתזכיר החוק, כפי שפורסם, מהטעמים המצטברים של פגיעה בזכות החוקתית לפרטיות ופגיעה קשה באמון הציבור החותרת תחת עקרון החיסיון הרפואי. בדעת פרטיות ישראל כי על משרד הבריאות והרשויות המקומיות לבחון דרכים להגשמת המטרה החשובה של עידוד ההתחסנות, תוך פגיעה מינימלית בפרטיות.

החוק מאפשר להעביר מידע רפואי רגיש אודות סטטוס החיסון של תושבי הרשויות המקומיות שטרם התחסנו באופן מלא. אין בחוק התייחסות ליתרון של הרשות המקומית בעניין עידוד התחסנות על פני מערכת הבריאות, וכן אין התייחסות לשוני בין הרשויות המקומיות השונות, באופיין, גודלן ובאופן התמודדותן עם נגיף הקורונה. הפצת המידע לגורמים רבים, כפי שמאפשר החוק, באופן לא מבוקר ומפוקח, עלולה לגרום לשימוש חורג, בלתי מורשה ובלתי מידתי במידע שהביקוש לו עצום בימים אלו, ואף לדלף מידע רגיש על אודות אוכלוסיית ישראל. 

:להתייחסות להצעת החוק

Copy of תלונה לרשות להגנת הפרטיות (4).pn

:להתייחסות לתזכיר החוק

Copy of תלונה לרשות להגנת הפרטיות.png

דגשי פרטיות ואבטחת מידע לרשויות המקומיות

משעבר התיקון לפקודת בריאות העם, וכעת כל רשות מקומית רשאית לבקש מידע על לא-מחוסנים, פנינו ל-460 מנכ"לים וראשי רשויות מקומיות והדגשנו בפניהם את חובות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע שיחולו עליהם, אם יבחרו לקבל מידע רפואי של תושביהן.  

בין היתר, הזכרנו לרשויות כי עליהן להקפיד על ההוראות הבאות:

  • יש לרשום את מאגר המידע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות

  • יש לדאוג לאבטחת המידע במאגר, בהתאם לחובות החלות על מאגרים בעלי רמת אבטחה בינונית (לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017), שכוללות, בין היתר בקרה ותיעוד גישה למידע במאגר

  • יש למנות ממונה אבטחת מידע, בהתאם להוראות החוק ולפרשנות התקנות ע"י הרשות להגנת הפרטיות

  • אין לבקש מידע על מי שלא חוסנו או מידע עודף אחר

  • יש לצמצם את כמות מורשי הגישה, על בסיס הצורך לדעת

  • יש להימנע מתיעוד סיבת הסיבות שיימסרו לאי-התחסנות מפני שהן עלולות לכלול מידע אישי, בריאותי ואינטימי

  • יש למחוק את המידע מהר ככל האפשר

אם ברצונך לשלוח מכתב בנושא, ניתן להשתמש בנוסח להלן:

מענה מהרשויות

bottom of page