Image by Daniel Schludi

העברת מידע על מתחסנים

התייחסות פרטיות ישראל לתזכיר החוק שמתיר העברת  מידע על מתחסנים לרשויות המקומיות ומשרד החינוך

תקציר

ביום 22.02.21 עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק שמבקשת לאשר העברת מידע על מחוסנים, לא מחוסנים ומחוסנים חלקית לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך (בכובעו כמעסיק עובדי חינוך והוראה). הצעת החוק הינה הוראת שעה למשך 3 חודשים בהם שיתוף המידע יותר אך ורק לצורך עידוד התחסנות בקרב הציבור.

"פרטיות ישראל" מברכת את מדינת ישראל, ומשרד הבריאות בפרט,  על ניהול מערך החיסונים היעיל שהביא לנתוני התחסנות תקדימיים בהיקפם. אנו תומכים ומעודדים התחסנות בקרב הציבור הרחב, ומכירים בחשיבות הרבה של התחסנות מהירה של כלל האוכלוסייה על מנת להציל חיי אדם ולהחזיר את פעילות המשק לשגרה.

עם זאת, אנו מתנגדים לתזכיר החוק המוצע מהטעמים המצטברים של פגיעה בזכות החוקתית לפרטיות ופגיעה קשה באמון הציבור החותרת תחת עקרון החיסיון הרפואי. על משרד הבריאות לבחון דרכים להגשמת המטרה החשובה של עידוד ההתחסנות, תוך פגיעה מינימלית בפרטיות.

תזכיר החוק מציע להעביר מידע רפואי רגיש אודות סטטוס החיסון של כל אחד מתושבי הרשות המקומית. אין בתזכיר החוק התייחסות ליתרון של הרשות המקומית בעניין עידוד התחסנות על פני מערכת הבריאות, וכן אין התייחסות לשוני בין הרשויות המקומיות השונות, באופיין, גודלן ובאופן התמודדותן עם נגיף הקורונה. כך גם התזכיר לא מבחין בין מידע על עובד במוסדות חינוך לילדים מתחת לגיל 16, שאין בידם להתחסן ועל כך מצויים בסיכון רב יותר, לבין עובדים של מוסדות חינוך להשכלה גבוהה או לתכנית לימוד לבגירים בלבד.

הפצת המידע לגורמים רבים, כפי שמציע התזכיר, באופן לא מבוקר ומפוקח, עלולה לגרום לשימוש חורג, בלתי מורשה ובלתי מידתי במידע שהביקוש לו עצום בימים אלו, ואף לדלף מידע רגיש על אודות אוכלוסיית ישראל. הסדר שמבקש להעביר מידע רפואי רגיש לרשויות המקומיות או למשרד החינוך, מקים סיכון רב הן למידע על אודות כלל האוכלוסייה, והן לנושאי המידע שכתוצאה מכך יהיו חשופים לאי אלו פעולות של הרשויות המקומיות או של מוסדות החינוך ביחס אליהם.

בנוסף, הסדר העברת המידע לרשויות המקומיות אינו הסדר מידתי, בראש ובראשונה כיוון שקיימות חלופות שטרם מוצו באופן מלא. המידע על אודות מי שטרם התחסן מצוי כיום בקופות החולים ובמשרד הבריאות: ניתן ורצוי לעודד אנשים להתחסן באמצעות הצוותים הרפואיים ועובדים סוציאליים שהוכשרו לכך. לעידוד התחסנות על-ידי קופות החולים יתרון משמעותי כיוון שבידן המידע הרפואי המלא על אודות החיסון ועל אודות המצב הרפואי של כל אחד ואחת מהמבוטחות ומהמבוטחים. כמו גם, קיים ספק רב ביעילות העברת המידע, הרי ידוע כי במקרים מסוימים הכתובת הרשומה אינה בהכרח כתובת המגורים של אדם. במקרים אלו ספק אם קיימת זיקה או הצדקה להעברת מידע של אדם שאינו מתגורר באותה רשות לידי הרשות המקומית.

ככל שיוחלט להמשיך בחקיקה - יש לצמצם משמעותית את הפגיעה בפרטיות בהסדר המוצע, באופן המפורט בהרחבה בהתייחסות "פרטיות ישראל": 

להתייחסות המלאה

data_transfer.JPG
  • Twitter
  • LinkedIn
Privacy-Israel-Logo-Hebrew.jpg